W ramach naszego zaangażowania w rozwój naukowy, ogłaszamy konkurs na granty badawcze skupiające się na związku mikrobioty z zaburzeniami osi mózgowo-jelitowej.

Szukamy innowacyjnych projektów, które przyczynią się do głębszego zrozumienia tych złożonych relacji i ich wpływu na zdrowie.

Definicja

O fundacji

Jesteśmy fundacją zaangażowaną w promowanie i wspieranie badań naukowych w dziedzinie mikrobioty. Nasza misja to odkrywanie nowych perspektyw i rozwiązań dla zdrowia ludzkiego poprzez badanie złożonych interakcji między mikrobiotą a organizmem człowieka.

Fundacja Biocodex Microbiota Foundation jest organizatorem National Research Grant w 2024 r. pt.: „Mikrobiota a zaburzenia osi mózgowo-jelitowej”.

Finansowanie

Całkowita kwota dotacji wynosi 25 000 EUR (w tym podatek VAT). Nagroda może zostać wypłacona wyłącznie organizacji, z którą związany jest autor pracy konkursowej (np. uczelnia, jednostka naukowa, badawczo – rozwojowa, placówka medyczna).

Aplikacje

Wnioski konkursowe mogą być składane przez lekarzy, naukowców, farmaceutów oraz doktorantów. 

Regulamin

Formularz zgłoszeniowy

Formularz musi zawierać następujące dokumenty:

 • CV Wnioskodawcy
 • opis instytucji, z której wywodzi się Wnioskodawca
 • opis projektu badawczego do 4 stron A4 (2000 znaków, z wyłączeniem referencji, zgodnie z powszechnym standardem zgłaszania prac naukowych), w tym ogólny konspekt wniosku, cele, metodologia, oczekiwane wyniki, osoby/zespoły zaangażowane w projekt, wszelkie niezbędne zezwolenia władz administracyjnych, powody wnioskowania o finansowanie
 • poufne podsumowanie projektu na ½ strony
 • jawne uproszczone podsumowanie na ½ strony, w j. polskim i j. angielskim
 • jedna strona bibliografii
 • jedna strona przedstawiająca budżet projektu
 • jedna strona przedstawiająca harmonogram projektu.

Złożenie wniosku oznacza akceptację ww. zasad.

Kliknij, aby pobrać formularz wniosku 

Kliknij aby pobrać oświadczenie jednostki badawczej

Kliknij aby pobrać oświadczenie prawa autorskie

Formularz prosimy wysłać na adres.

application-pl@biocodexmicrobiotafoundation.com

Niekompletne formularze wniosków nie będą rozpatrywane.

Rozstrzygnięcie konkursu

Oceny merytorycznej wniosków dokonuje Rada Naukowa Biocodex Microbiota Foundation na podstawie następujących kryteriów:

 • dotychczasowy dorobek wnioskodawcy i jego związek z tematyką grantu
 • wartość naukowa
 • oryginalność
 • wykonalność projektu
 • budżet.

Ostateczna decyzja zostanie podjęta po spotkaniu konsensusowym, na którym zostanie osiągnięte pełne porozumienie członków Rady Naukowej.

Konflikt interesów

Członkowie Rady Naukowej nie będą uczestniczyć w ocenie własnych projektów lub innych projektów, które mogą powodować konflikt interesów.

Ostateczna decyzja Rady Naukowej Biocodex Microbiota Foundation, wraz z krótkim uzasadnieniem, zostanie przekazana zwrotnie każdemu uczestnikowi konkursu.

Zaangażowanie Wnioskodawcy

Wnioskodawca wyraża zgodę na przedstawiane wyników badań projektu w prezentacjach, podczas krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych.

Wnioskodawca wyraża zgodę na przedłożenie sprawozdania z postępu prac badawczych do Rady Naukowej Biocodex Microbiota Foundation w połowie realizacji projektu oraz po jego zakończeniu.

Wszystkie publikacje wyników projektu badawczego finansowanego przez Fundację muszą zawierać informację: „Praca wykonana z grantu Biocodex Microbiota Foundation”

Wnioskodawca wyraża zgodę na transparentne i uczciwe wydatkowanie budżetu grantowego i weryfikację wydatkowanych środków przez Rade Naukową Biocodex Microbiota Foundation.

Jeśli z jakiegokolwiek powodu projekt badawczy nie rozpoczął się w ciągu jednego roku od przyznania grantu finansowego, wnioskodawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Rady Naukowej Biocodex Microbiota Foundation o tym fakcie. Następnie dotacja musi zostać w całości zwrócona do Fundacji.

Rada Naukowa Biocodex Microbiota Fundation

Aktualny skład członków Rady Naukowej:

 • prof. Marek Waluga – Przewodniczący Rady Naukowej BMF
 • prof. Barbara Skrzydło-Radomańska
 • prof. Anna Szaflarska-Popławska
 • doc. Marcin Basiak

Decyzje Rady Naukowej są ostateczne i nie mogą być kwestionowane.

Terminy

Termin przesyłania zgłoszeń (e-mailem) upływa  31 sierpnia 2024 r. o godz. 24.00

Rada Naukowa Biocodex Microbiota Fundation wybierze jeden zwycięski projekt badawczy. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do dnia 31 listopada  2024 r.

Przekazanie grantu zwycięzcy nastąpi w grudniu 2024 r.

Zgoda Komisji Bioetycznej

Dotacja może być przyznana wyłącznie po otrzymaniu zgody Komisji Bioetycznej, o ile taka zgoda jest wymagana.

Odroczenie nagrody

Rada Naukowa może nie przyznać żadnej dotacji w przypadku niedostatecznej jakości naukowej projektów.

Mikrobiota a zaburzenia osi mózgowo-jelitowej

Prosimy o złożenie wniosku na adres

application-pl@biocodexmicrobiotafoundation.com

Niekompletne formularze wniosków nie będą rozpatrywane.

Termin przesyłania zgłoszeń (e-mailem) upływa 31 sierpnia 2024 r.,
o godz. 24.00

Rada Naukowa Biocodex Microbiota Foundation wybierze jeden zwycięski projekt badawczy.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w listopadzie 2024 r.

Poland's winning projects

anna-rychter.jpg
poland flag
2022 Poland winnerMgr Anna Rychter

Assessment of the intestinal microbiome enterotype and the ability to break down starch in a weight reduction program using nutritional intervention and probiotic therapy in obese women

d.-koziorowski_id_1.jpg
poland flag
2021 Poland winnerDariusz Koziorowski, PhD

Effect of fecal microbiota transfer on progression of Parkinson Disease