anna-rychter.jpg
Mgr Anna Rychter Medical University of Karol Marcinkowski in Poznań

Project description

The aim of the study is to explain the different responses to nutritional intervention in women with obesity, based on individual differences in gut microbiota composition. The division according to the response to the intervention is aimed at distinguishing patients , in whom the implementation of probiotic therapy can bring significant clinical benefits.

Evaluation of the gut microbiome and response to intervention will allow targeted and individualized action in the future. The results obtained from the study may contribute to the greater effectiveness of treatment for women with obesity and the possibility of maintaining the long-term effects of this therapy.

The present study will make it possible to verify the hypothesis that properly implemented probiotic therapy and microbiotic predisposition are an important element influencing the effectiveness of weight reduction behavioral intervention.
 

Celem badania jest wytłumaczenie odmiennych reakcji na interwencję żywieniową u kobiet z otyłością, w oparciu o indywidualne różnice w składzie mikrobioty jelitowej. Podział w zależności od odpowiedzi na interwencję ma na celu wyodrębnienie pacjentek , u których wdrożenie probiotykoterapii może przynieść istotne korzyści kliniczne.

Ocena mikrobiomu jelitowego oraz reakcji na interwencję pozwoli na celowane i zindywidualizowane działanie w przyszłości. Wyniki uzyskane z badania mogą przyczynić się do większej skuteczność leczenia kobiet z otyłością i możliwości utrzymania długofalowych efektów tej terapii.

Niniejsze badania umożliwią zweryfikowanie hipotezy, że odpowiednio wdrożona probiotykoterapia oraz predyspozycje mikrobiotyczne są istotnym elementem wpływającym na skuteczność interwencji behawioralnej redukującej masę ciała.

Poland's winning projects

Oliwia Zakerska-Banaszak
poland flag
2023 Poland winnerDr. Oliwia Zakerska-Banaszak

Does COVID-19 in patients with ulcerative colitis lead to changes in the composition of the intestinal microbiota metabolome predosposing to symtoms of Irritable Bowel Syndrome?

d.-koziorowski_id_1.jpg
poland flag
2021 Poland winnerDariusz Koziorowski, PhD

Effect of fecal microbiota transfer on progression of Parkinson Disease

Dr n. med. Jan Nowak
poland flag
2020 Poland WinnerDr n. med. Jan Nowak

Assessment of changes in the intestinal microbiota of children with ulcerative colitis under the influence of glutamine by nanopore sequencing: a randomized trial

Dr Marcin Gabryel
poland flag
2019 Poland WinnerDr. Marcin Gabryel

Treatment of patients with Irritable Bowel Syndrome (IBS) by means of intestinal microbiota transplantation - assessment of the effectiveness of therapy and its effect on the change of intestinal microbiome