National call for projects
Poland

„Kontrola otyłości za pomocą modyfikacji mikrobiomu jelitowego- czy to możliwe?”

„Kontrola otyłości za pomocą modyfikacji mikrobiomu jelitowego- czy to możliwe?”

Definicja

Fundacja Biocodex Microbiota Foundation (w skrócie BMF) jest organizatorem National Research Grant w 2022 r. pt.: „Kontrola otyłości za pomocą modyfikacji mikrobiomu jelitowego- czy to możliwe?”.

Finansowanie

Całkowita kwota dotacji wynosi 25 000 EUR (w tym podatek VAT). Nagroda może zostać wypłacona wyłącznie organizacji, z którą związany jest autor pracy konkursowej (np. uczelnia, jednostka naukowa, badawczo – rozwojowa, placówka medyczna).

Aplikacje

Wnioski konkursowe mogą być składane przez lekarzy, naukowców, farmaceutów i doktorantów.

Regulamin

Formularz zgłoszeniowy

Formularz musi zawierać następujące dokumenty:

 • CV Wnioskodawcy
 • opis instytucji, z której wywodzi się Wnioskodawca
 • opis projektu badawczego do 4 stron A4 (2000 znaków, z wyłączeniem referencji, zgodnie z powszechnym standardem zgłaszania prac naukowych), w tym ogólny konspekt wniosku, cele, metodologia, oczekiwane wyniki, osoby/zespoły zaangażowane w projekt, wszelkie niezbędne zezwolenia władz administracyjnych, powody wnioskowania o finansowanie
 • poufne podsumowanie projektu na ½ strony
 • jawne uproszczone podsumowanie na ½ strony, w j. polskim i j. angielskim
 • jedna strona bibliografii
 • jedna strona przedstawiająca budżet projektu
 • jedna strona przedstawiająca harmonogram projektu.

Złożenie wniosku oznacza akceptację ww. zasad.

Kliknij, aby pobrać formularz wniosku 

Kliknij aby pobrać oświadczenie jednostki badawczej

Kliknij aby pobrać oświadczenie prawa autorskie

 

Formularz prosimy wysłać na adres.

application-pl@biocodexmicrobiotafoundation.com

Niekompletne formularze wniosków nie będą rozpatrywane.

Rozstrzygnięcie konkursu

Oceny merytorycznej wniosków dokonuje Rada Naukowa Biocodex Microbiota Foundation na podstawie następujących kryteriów:

 • dotychczasowy dorobek wnioskodawcy i jego związek z tematyką grantu
 • wartość naukowa
 • oryginalność
 • wykonalność projektu
 • budżet.

Ostateczna decyzja zostanie podjęta po spotkaniu konsensusowym, na którym zostanie osiągnięte pełne porozumienie członków Rady Naukowej.

Konflikt interesów

Członkowie Rady Naukowej nie będą uczestniczyć w ocenie własnych projektów lub innych projektów, które mogą powodować konflikt interesów.

Ostateczna decyzja Rady Naukowej BMF, wraz z krótkim uzasadnieniem, zostanie przekazana zwrotnie każdemu uczestnikowi konkursu.

Zaangażowanie Wnioskodawcy

Wnioskodawca wyraża zgodę na przedstawiane wyników badań projektu w prezentacjach, podczas krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych.

Wnioskodawca wyraża zgodę na przedłożenie sprawozdania z postępu prac badawczych do Rady Naukowej BMF w połowie realizacji projektu oraz po jego zakończeniu.

Wszystkie publikacje wyników projektu badawczego finansowanego przez Fundację muszą zawierać informację: „Praca wykonana z grantu Biocodex Microbiota Foundation”

Wnioskodawca wyraża zgodę na transparentne i uczciwe wydatkowanie budżetu grantowego i weryfikację wydatkowanych środków przez Rade Naukową BMF.

Jeśli z jakiegokolwiek powodu projekt badawczy nie rozpoczął się w ciągu jednego roku od przyznania grantu finansowego, wnioskodawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Rady Naukowej BMF o tym fakcie. Następnie dotacja musi zostać w całości zwrócona do BMF.

Rada Naukowa BMF

Aktualny skład członków Rady Naukowej:

 • prof. Jarosław Reguła - przewodniczący
 • prof. Barbara Skrzydło-Radomańska  
 • prof. Anna Szaflarska-Popławska 
 • prof. Michał F. Kamiński 
 • dr Anna Wiechowska- Kozłowska

Decyzje Rady Naukowej BMF są ostateczne i nie mogą być kwestionowane.

Terminy

Termin przesyłania zgłoszeń (e-mailem) upływa 31 lipca 2022 r. o godz. 24.00

Rada Naukowa BMF wybierze jeden zwycięski projekt badawczy. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do dnia 31 sierpnia 2022 r.

Przekazanie grantu zwycizcyęzcy nastąpi w grudniu 2022 r.

Zgoda Komisji Bioetycznej

Dotacja może być przyznana wyłącznie po otrzymaniu zgody Komisji Bioetycznej, o ile taka zgoda jest wymagana.

Odroczenie nagrody

Rada Naukowa może nie przyznać żadnej dotacji w przypadku niedostatecznej jakości naukowej projektów.

Prosimy o złożenie wniosku na adres

application-pl@biocodexmicrobiotafoundation.com

Niekompletne formularze wniosków nie będą rozpatrywane.

Termin przesyłania zgłoszeń (e-mailem) upływa do 31 lipca 2022 r., o godz. 24.00

Rada Naukowa BMF wybierze jeden zwycięski projekt badawczy.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w sierpniu 2022 r.