Poland 2021 Poland Grant Winner

ANNUAL THEME

Mikrobiota – w poszukiwaniu skutecznych interwencji

SUPPORTED PROJECT

dr hab. n. med. Dariusz Koziorowski

Jest kierownikiem Kliniki Neurologii Wydziału Nauk o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Warszawa- Polska

Wpływ transferu mikrobioty jelitowej na przebieg kliniczny choroby parkinsona

PROJECT DESCRIPTION

Celem badania jest ocena wpływu transferu mikrobioty jelitowej (TMJ) na nasilenie objawow choroby Parkinsona. Oceniane będzie, czy TMJ wpływa na nasilenie takich objawow choroby Parkinsona jak drżenie kończyn, spowolnienie ruchow i rownowaga. Badany będzie rownież wpływ TMJ na nasilenie zaparć, ktore są bardzo częstym objawem choroby Parkinsona, wpływającym negatywnie na jakość życia i wchłanianie lekow. Dodatkowo zaplanowana jest szczegołowa ocena wchłaniania lewodopy, ktora jest złotym standardem w leczeniu choroby Parkinsona.

Do badania zostanie zrekrutowanych 40 chorych z pewnym rozpoznaniem Choroby Parkinsona ze wskazaniami do wykonania kolonoskopii (zaparcia, wiek> 50rż). Chorzy zostaną̨ przed badaniem przydzieleni losowo do grupy leczonej TMJ lub grupy otrzymującej identycznie wyglądające placebo. Preparat zostanie podany dojelitowo w czasie kolonoskopii. Chorzy będą następnie oceniani kilkukrotnie przez neurologa.

Ostatnia ocena będzie przeprowadzona po 12 miesiącach od przeprowadzenia zabiegu i ma na celu ocenę długofalowego efektu interwencji. Poza oceną neurologiczną chorych będzie oceniał również psycholog, a chod i rownowaga będą badane przez fizjoterapeutę. Skład mikrobioty jelitowej przed i po zabiegu będzie szczegołowo oceniany, w celu identyfikacji patogenow mogących wpływać na przebieg choroby.